Attest 6% BTW ,

(ingevuld en ondertekend aan ons terug te bezorgen)

 

 

Ondergetekenden, Dhr. en/of Mevr. ………………………...

wonende …………………………………………………….,

verklaren hiermede dat onroerende werkzaamheden welke zullen worden uitgevoerd aan de woning gelegen te:   …………………………………………………..door :  AVS bvba, Bisschoppenhoflaan 583 te 2100 Antwerpen, registratienummer :  02.20.10 rsz nummer : 1670675 / 61 ondernemingsnummer 0452 / 058 / 503 en deze onderworpen zijn aan het tijdelijk verlaagd BTW-tarief van 6% gezien het onroerende handelingen betreffen met eventuele leveringen aan een onroerend goed dat ten minste 10 jaar in gebruik is. (KB 20/ART.1bis   § 1. In afwijking van artikel 1, wordt vanaf 1 januari 2000 tot en met 31 december 2002 het werk in onroerende staat en andere handelingen bedoeld in § 3, met uitsluiting van de materialen die een beduidend deel vertegenwoordigen van de verstrekte dienst, onderworpen aan het tarief van 6 pct., voor zover de voorwaarden zijn vervuld)

            1) Het onroerend goed wordt uitsluitend als woning aangewend.(1)
            2) Het onroerend goed wordt gemengd aangewend : (1)
                       2.1) het onroerend goed wordt hoofdzakelijk als woning aangewend (1)
                        2.2) de onroerende werken moeten als volgt worden uitgesplitst : (1)
                                   2.2.a) privaat gedeelte:  .... % (1)
                                   2.2.b) beroepsgedeelte : .... % (1)

De opdrachtgever ontslaat de aannemer van iedere verantwoordelijkheid omtrent het toe te passen tarief inzake de BTW-wetgeving en neemt vanaf heden alle gevolgen van een verkeerde toepassing die  het gevolg van dit attest zijn, onherroepelijk voor zijn rekening.

                

Gedaan te ……………......................., datum  ……….

Handtekening(en)

   

        

 (1) te schrappen